Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Church Universal and Triumphant


Church Universal and Triumphant – Wat is dat?
De "Church Universal and Triumphant" (oftewel de "Universele en triomfantelijke kerk") is een religieuze organisatie die is toegewijd aan de verspreiding van de leer van de "Verheven Meesters". De organisatie werd oorspronkelijk in 1958 door Mark Prophet opgericht als de "Summit Lighthouse" (oftewel "De vuurtoren op de top"). Op 17-jarige leeftijd beweerde Mark Prophet een bovennatuurlijk visioen te hebben ontvangen van El Morya, één van de Verheven Meesters. In 1961 ontmoette hij Elizabeth Clare Wulf. Zij beweerde eveneens bovennatuurlijk bezoek te hebben gehad en wel van een Verheven Meester met de naam Saint Germain. Mark en Elizabeth trouwden in 1963. Mark en Elizabeth werden boodschappers door de zalving van hun meesters; hun rol was om goddelijke berichten, leer en profetieën over te brengen om zo andere godsdienstige zoekenden naar hun "hogere zelf", hun "werkelijke zelf" te loodsen.

Verheven Meesters zijn mensen die ooit op aarde hebben geleefd. Door middel van reïncarnatie, beproevingen en zelfverbetering hebben zij zichzelf bevrijd van negatieve "karma". Zij zijn perfect geworden en terug "opgestegen" (verheven) naar hun goddelijke bron of "God". De Verheven Meesters behoren tot een grotere orde die bestaat uit Oosterse Meesters en Westerse Meesters die bekend staan als het "Witte Broederschap". Wit heeft betrekking op de aura van wit licht die deze hemelse wezens omgeeft.

Wanneer Verheven Meesters gevoelige personen als Mark en Elizabeth vinden, gebruiken zij deze individuen om hun boodschappen aan anderen door te geven. De luisteraars worden zo getransformeerd en op het pad gezet naar hun eigen "opstijging".

Toen Mark Prophet “geroepen” werd als boodschapper, verspreidde hij de leer van de Meesters in brieven die bekend staan als de "Pearls of Wisdom" (oftewel "Parels der wijsheid"). Na zijn dood in 1973 werd zijn werk voortgezet door Elizabeth Prophet. Ze veranderde de naam van de organisatie van "Summit Lighthouse" in "Church Universal and Triumphant". Elizabeth ontvangt nu berichten en "dictaten" van de Meesters. Door middel van klassikale lessen, sessies en schrijfsels brengt zij de "waarheden" over aan haar luisteraars.


Church Universal and Triumphant – Wat zijn hun belangrijkste doctrines?
Volgelingen van de Church Universal and Triumphant hebben een groot aantal principes overgenomen uit het Gnosticisme, reïncarnatie, Christian Science en de New Age beweging.

  • De volgelingen van de Church Universal and Triumphant geloven dat zich in elk mens een hoger zelf en een lager zelf bevindt. Het hogere zelf is onveranderlijk en verbonden met alle materie, ruimte en tijd. Het stoffelijke lichaam is het lagere, veranderlijke zelf. Deze dubbele aard weerspiegelt het dubbele karakter van God.
  • De volgelingen van de Church Universal and Triumphant geloven dat de macht van het hogere zelf kan worden overgedragen naar het lagere zelf, totdat het individu "waardig" is geworden. Dit proces vindt plaats gedurende meerdere levens in een reïncarnatieproces. Door middel van reïncarnatie (letterlijk: het weer tot leven komen) kan iemand meerdere wedergeboorten ervaren, totdat zijn ziel een perfecte toestand bereikt en één wordt met de universele ziel; "God".
  • De Church Universal and Triumphant gelooft in de wet van "karma". In elk leven accumuleert een mens een "schuld" die afhankelijk is van zijn goede en slechte daden. Als iemand slecht karma opstapelt, dan is het mogelijk dat hij (of zij) in een onwenselijke gedaante zal reïncarneren. Als iemand daarentegen goed karma verzamelt door goede daden te doen, dan kan hij in een goede toestand terugkeren. De Verheven Meesters hebben het einde van dit proces bereikt; het doel is perfectie en eenheid met "God", het "goddelijke bewustzijn".
  • De leer van de Church Universal and Triumphant bevat de "IK BEN" principes en het "verordenen". Deze twee principes gaan hand in hand. Als iemand een optimistische uitspraak doet zoals "IK BEN beminnelijk en capabel", dan roepen zij volgens de Church Universal and Triumphant hiermee de "God" of het hogere deel van hun wezen aan. Zo zetten zij de uitspraak om in waarheid.
  • Een ander geloof van de Church Universal and Triumphant is de “blauwe vlam" (ook bekend als de "vrijheidsenergie"). Deze energie, die gepaard gaat met een reine leefstijl, zal negatief karma afweren en dus hun reiniging en hun opstijging naar "God" versnellen.


Church Universal and Triumphant – Wat geloven zij over Jezus Christus?
De Church Universal and Triumphant gelooft dat Jezus Christus een van vele Verheven Meesters is. Zij geloven niet dat de Bijbel de volledige leer van Jezus bevat, maar beweren dat een groot gedeelte van Zijn onderwijs is verloren gegaan en door de Verheven Meesters aan de volgelingen geopenbaard moeten worden.

De leer van de Church Universal and Triumphant onderwijst dat Jezus op dertigjarige leeftijd al was samengegaan met de "werkelijke zelf" in de Christus; Jezus had op een versnelde manier het niveau bereikt van de "IK BEN die IK BEN", de "eeuwige aanwezigheid".

Andere Bijbelse en historische figuren die als Verheven Meesters worden gezien zijn Melchisedek, Mozes, Boeddha, Zarathustra, Pythagoras en Comte de Saint Germain. De verwijzing naar “IK BEN” werd overgenomen uit Exodus 3:14: “Toen antwoordde God hem: ‘IK BEN DIE ER ZIJN ZAL. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd." Dit is een voorbeeld van het gebruik van Bijbelse terminologie door de Church Universal and Triumphant op manieren die strijdig zijn met de Bijbelse context (dat wil zeggen, wat God er werkelijk mee bedoelde). Dit is typerend voor de New Age bewegingen, waarin geen parallel getrokken kan worden tussen de openbaringen van Jezus en de historische Jezus.

De Church Universal and Triumphant gelooft dat de Bijbel een belangrijke informatiebron over Jezus is, maar dat hij in geen enkel opzicht een laatste of onfeilbare bron is. Volgens Mark en Elizabeth Prophet: “De Bijbel laat enkele van de meest kostbare feiten over Jezus Christus en de patriarchen en ook de profeten achterwege, en dit zijn cruciale waarheden die noodzakelijk zijn voor de vooruitgang van de ziel."1 De Church Universal and Triumphant gelooft niet dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is en gelooft dat wij Hem niet zouden moeten aanbidden.

De Bijbel vertelt ons duidelijk dat Jezus de Zoon van God is en aanbeden moet worden. 1 Johannes 4:9 zegt: "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven."


Is Jezus God?

Voetnoten:
1 Verloren Leerstellingen, Deel 3 van een vierdelig schrijfsel van dit team dat uit man en vrouw bestond.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden