Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Wat geloven Mormonen?


Wat geloven Mormonen? - De belangrijkste verschillen tussen Mormonisme & Christendom


Wat geloven Mormonen? - Goddelijk gezag
De Mormoonse kerk gebruikt twee bronnen als hun voornaamste gezag: Het "Boek van Mormon" en de Bijbel. De "Leer en Verbonden" en "De Parel van Grote Waarde" worden eveneens beschouwd als goddelijk en gezaghebbend. De Christelijke kerk gebruikt alleen de Heilige Bijbel en het gezag van God (2 Timoteüs 3:16). Joseph Smith wordt niet erkend als een profeet.


Wat geloven Mormonen? - De aard van God
De Mormoonse kerk ziet God als het Oppermachtige Wezen van het Universum. Maar Hij verkreeg die positie pas na een lange tijdsperiode door een perfect en rechtschapen leven te leiden. God de Vader heeft een lichaam (vlees en beenderen). De Christelijke kerk verkondigt dat God een eeuwig en oneindig wezen is (Jesaja 44:6; Psalm 90:2). Hij is vandaag hetzelfde als Hij altijd al is geweest (Jakobus 1:17) en altijd zal zijn. Hij is een geestelijk Wezen (Johannes 4:24).


Wat geloven Mormonen? - De aard van de mens
De Mormoonse kerk onderwijst dat mensen al voor hun geboorte als geestelijke wezens bestaan. Op het moment van de lichamelijke geboorte krijgen deze geesten een lichaam. Zij krijgen ook de mogelijkheid om keuzes uit vrije wil te maken. De stoffelijke wereld is een proefperiode. De status van een mens in het hiernamaals is afhankelijk van de manier waarop hij (of zij) op aarde heeft geleefd. Als hij volgens een acceptabele standaard heeft geleefd (inclusief de vervulling van de Mormoonse tempelverplichtingen), dan heeft hij het potentieel om in het hiernamaals een god te worden. Zij kunnen dan ook "geestelijke kinderen" verwekken om hun eigen wereld te bevolken (zoals God met de aarde heeft gedaan). De Christelijke kerk stelt dat mensen niet als geesten bestaan voordat zij in deze wereld worden geboren. Mensen kunnen geen goddelijkheid bereiken of andere werelden met "geestelijke kinderen" bevolken.


Wat geloven Mormonen? - De aard van Jezus Christus
De Mormoonse Kerk ziet Jezus en Satan als geestelijke broers en zonen van God. God bracht Zijn plan voor de verlossing van de wereld voort, en Satan stelde zijn eigen plan voor. Jezus aanvaardde het plan van de Vader en bood aan om dit plan uit te voeren als Redder. De Vader koos Jezus, en de geest van Jezus kreeg door middel van de maagd Maria een lichaam. Hij werd aan een Romeins kruis genageld, en stond na drie dagen op uit de dood om blijk te geven van Zijn godheid. Het karakter en het leven van Jezus liggen binnen handbereik voor alle mensen die op zo'n rechtschapen niveau handelen. De Christelijke kerk leert ons dat Jezus Christus eeuwig heeft bestaan als de Zoon van God. Hij is de tweede Persoon van de "Drie-eenheid" (Kolossenzen 1:15-18; Johannes 1:1, 3). Jezus nam ongeveer 2000 jaar geleden een menselijke gedaante aan en werd door middel van de maagd Maria in onze wereld geboren (Lucas 2). Hij werd voor onze zonden aan een Romeins kruis geslagen en stond na drie dagen op uit de dood om blijk te geven van Zijn Godheid (Marcus 16; 1 Korintiërs 15:13-17).


Wat geloven Mormonen? - Hoe wij gered kunnen worden
De Mormoonse kerk stelt dat Jezus Christus de lichamelijke dood overwon en een lichamelijke opstanding garandeerde voor de hele mensheid. Maar de geestelijke dood kan alleen worden afgewend door een persoonlijke gehoorzaamheid aan Gods geboden. Voor de vergeving van zonden zijn geloof, inkeer en een doop door een erkend Mormoons priester noodzakelijk. De Mormoonse praktijk om de doop uit te voeren voor overleden mensen is een uitbreiding van dit geloof. Hierin worden Mormonen "plaatsvervangend" gedoopt voor overleden mensen die tijdens hun leven niet op de correcte manier werden gedoopt. De Christelijke kerk leert ons dat wij onmogelijk een leven kunnen leiden dat rechtschapen genoeg is om aan de perfecte heilige standaarden van God te voldoen (Romeinen 3:23; Romeinen 6:23). Wij moeten daarom een relatie met God aangaan door te vertrouwen op het werk van Christus aan het kruis, niet op onze eigen goede daden (Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5). De doop en goede werken zijn handelingen die een gehoorzaamheid aan God uitdrukken, maar zijn geen middelen om eeuwige verlossing te verdienen.


Wat geloven Mormonen? - Leven na de dood
De Mormoonse kerk houdt vast aan het idee dat er weliswaar een tijdelijke straf voor de slechtste mensen zal plaatsvinden, maar dat Jezus Christus een nieuw koninkrijk zal vestigen dat uit drie niveaus zal bestaan: het hemelse koninkrijk, het aardse koninkrijk, en het "telestiale" koninkrijk. De Christelijke kerk stelt dat er slechts twee mogelijkheden bestaan na de dood: hemel of hel. Deze locaties zijn het eindstation, zowel lichamelijk als geestelijk (Matteüs 25:46).


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden