Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Religieuze sekten


Religieuze sekten - Het populaire perspectief
Wat zijn religieuze sekten nou eigenlijk? Met het enorme aantal godsdienstige organisaties en bewegingen dat wij tegenwoordig in de wereld hebben, is het belangrijk te begrijpen wat we bedoelen wanneer we de diverse groepen benoemen. Het woordenboek beschrijft een sekte als een "systeem voor religieuze aanbidding of rituelen"; "toegewijde aanhankelijkheid aan, of een extravagante bewondering voor, een persoon, principe, enzovoorts". Volgens deze definitie is iemand die ergens in gelooft ook meteen een lid van een sekte. In de populaire media wordt een sekte normaal gesproken gedefinieerd als een godsdienstige groepering waarvan de leden "beheerst" worden door een manipulatieve organisatie of een manipulatief individu. Dit soort sekte wordt normaal gesproken afgebeeld als een bedrieglijke club, waarin absolute loyaliteit van de volgelingen wordt vereist. Leden worden vaak volledig uit hun oude leven weggesleept, inclusief hun werk, huis en familie. De Hare Krishnas, de Unification Church van Sun Myung Moon, en de Family of Love van Moses David Berg zijn enkele voorbeelden van dit soort sekte.


Religieuze sekten - Het Christelijke perspectief
Christenen definieren religieuze sekten vanuit een ander perspectief. Eenvoudig gezegd is een sekte een godsdienstige groepering die afwijkt van de fundamentele leer van het historische, Bijbelse Christelijke geloof, zoals bekrachtigd door de oude oecumenische geloofsbelijdenissen. In het algemeen geldt dat een godsdienstige organisatie als een sekte kan worden beschouwd, als zij beweert Jezus Christus te volgen, maar de essentiële Christelijke leer ontkent of verdraait, zoals de Drie-eenheid, de opstanding of het feit dat een mens alleen uit Gods genade gered kan worden. Traditionele voorbeelden zijn de Mormonen, Jehovah's Getuigen, Christenwetenschappers, de Unity School of Christianity en The Way International. Elk van deze groeperingen heeft iets toegevoegd aan het eenvoudige evangelie van Jezus Christus. Daarnaast voegen enkele van deze groeperingen elementen aan de Bijbel toe, zoals het "Boek van Mormon", de "Leer en Verbonden" en "De Parel van Grote Waarde" van de Mornonen. Op eenzelfde manier hebben de Christenwetenschappers het boek "Science and Health with Key to the Scriptures" aan de Schriftteksten toegevoegd. Jehovah's Getuigen hebben de tekst van de Bijbel zelfs veranderd om een overeenstemming met hun eigen leer te bewerkstelligen.

Religieuze sekten verzinnen hun eigen regels, rituelen en ceremonies en voegen hun eigen "goede" werken toe aan het voltooide werk van Jezus op het kruis. Deze organisaties stellen weliswaar officieel dat het offer van Jezus voldoende is voor verlossing, maar beweren vervolgens dat hun eigen versie dienstbaarheid of goede werken moet worden toegevoegd aan de eenvoud van Zijn genade om werkelijke verlossing te kunnen garanderen. Deze groeperingen gebruiken vaak Jakobus 2:26 ("Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.") om te rechtvaardigen dat goede werken vereist zijn om gered te worden. Hoewel geloof zonder daden inderdaad dood is, kunnen die daden ons redden. Dienstbaarheid en goede werken zijn slechts het resultaat van een werkelijk veranderd leven. En dat veranderde leven is zelf weer het resultaat van een reddend geloof in Jezus. Een oprechte Christen doet goede daden omdat hij het gratis geschenk van Jezus' redding heeft ontvangen, niet om dit te verkrijgen.


Religieuze sekten - Wat maakt het uit?
Groeperingen als de Mormonen en Jehovah's Getuigen willen niet bij de andere "godsdienstige sekten" ingedeeld worden, omdat de emotionele reactie op een dergelijke naamgeving vaak in de weg staat van een bekering van "de gewone man". Maar tegenwoordig beweren de meeste van de bovengenoemde sekten dat zij zelf Christenen zijn, wat strijdig is met hun historische fundamentele standpunten die vanuit het Christelijke oogpunt misleidend, boosaardig of afvallig zijn. Zij verkondigen het Goddelijke gezag van de Bijbel, maar manipuleren de Schriftteksten om in hun eigen doelen te passen. Hoewel zij beweren Jezus Christus te dienen, en veel Christelijke terminologie gebruiken, wijkt hun leer op een gevaarlijke manier af van de Bijbelse leer. Waarom is dit een probleem? Waarom kunnen we met zijn allen niet gewoon door één deur? Omdat deze organisaties niet leiden tot de Jezus Christus van de Bijbel, maar tot een volkomen andere Jezus en een volkomen andere evangelische boodschap. Als deze godsdienstige groeperingen gebaseerd zijn op een verkeerde geschiedenis, verkeerde leer of verkeerde motieven, dan moeten we hun tekortkomingen op een eerbiedige manier blootleggen. Als deze godsdienstige sekten valse doctrines onderwijzen, dan worden hele mensenmassa's op een dwaalspoor gezet.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden