Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Christian Scientist


Christian Scientist - De betekenis
Een "Christian Scientist" (oftewel, een "Christenwetenschapper") is een lid van "The Church of Christ, Scientist" (ook wel "CCS" genoemd, in het Nederlands "Christenwetenschap"). De kerk wordt ook wel met de term "Christian Science Church" aangeduid, de oorspronkelijke benaming van de beweging. De organisatie werd in 1879 door Mary Baker Eddy in het leven geroepen. Op dit moment wordt de CCS door een Raad van Directeuren beheerd die uit vijf personen bestaat. Het hoofdkantoor van de CSS bevindt zich in de First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts (Verenigde Staten). De CCS heeft ongeveer 2300 kerken in 68 landen.


Christian Scientist - Het fundament
Volgens de Christian Scientist literatuur werd Mary Ann Morse Baker in 1821 geboren. Zij was een iele jongedame die aan vele kwalen leed. In 1844 stierf haar eerste echtgenoot George Glover aan de gele koorts. Hij liet haar blut en met een babyzoontje achter. Kort daarna zag Mary zich gedwongen om haar zoon aan een adoptiegezin op te geven. In 1853 trouwde zij haar tweede echtgenoot, Daniel Patterson. Nadat zij op wonderbaarlijke wijze werd genezen van verminkende verwondingen die zij had opgelopen in een ongeluk, beweerde Mary het geheim van de "Goddelijke wetenschap" te hebben ontdekt. Zij begon toen alle geïnteresseerde mensen te onderwijzen over genezingstechnieken en spirituele filosofieën. In 1875, na haar scheiding van Daniel Patterson, verhuisde zij van New Hampshire naar Massachusetts en stichtte daar de "Christian Science Association". In die tijd publiceerde zij haar fundamentele boek "Science and Health with Key to the Scriptures" (oftewel "Wetenschap en gezondheid met de sleutel tot de Schrift"). In 1877 trouwde zij met haar derde echtgenoot, Asa Albert Eddy, en samen stichtten zij officieel de CCS. Asa stierf in 1882 en Mary stichtte in 1890 de "Moederkerk": "The First Church of Christ, Scientist", in Boston, Massachusetts. Mary stierf in 1910.


Christian Scientist - De leer
De leer van de Christian Scientist wordt hoofdzakelijk gevonden in "Science and Health with Key to the Scriptures" (S&H). Andere CCS publicaties zijn onder meer "The Christian Science Monitor", "The Christian Science Journal", "Herald of Christian Science", "The Christian Science Sentinel", "The World Monitor" en "Christian Science Quarterly".

Bijbels gezag. De leer van de Christian Science stelt: "Als volgelingen van de Waarheid, volgen wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als een voldoende gids naar eeuwig leven" (S&H, p. 497). Desalniettemin interpreteert Christian Science de Bijbel in het licht van de schrijfsels van mevrouw Eddy, in het bijzonder S&H, waarin zij de Bijbel in het licht van haar metafysische vooronderstellingen interpreteert. Zij trekt de tekstuele betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel, wanneer zij wijst op "de duidelijke fouten in de oude versies... deze feiten tonen hoe een sterfelijk en materieel inzicht het Goddelijke verslag zijn binnengedrongen, die met zijn eigen nuancering de geïnspireerde pagina's tot op zekere hoogte verduisterd hebben" (S&H, p. 139). Mevrouw Eddy kende vervolgens nieuwe geestelijke betekenissen toe aan algemene Bijbelse begrippen. "Jeruzalem" wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als "sterfelijk geloof en kennis verkregen uit de vijf lichamelijke zintuigen" (S&H, p. 589). De "Heilige Geest" wordt gedefinieerd als de "Goddelijke wetenschap; de ontwikkeling van eeuwig Leven, Waarheid, en Liefde" (S&H, p. 588).

God. De Christian Scientist gebruikt onpersoonlijke synoniemen voor God, wat afbreuk doet aan de persoonlijke aard van God. "God is onlichamelijk, goddelijk, oppermachtig, oneindig Verstand, Geest, Ziel, Principe, Leven, Waarheid, Liefde" (S&H, p. 465). Dit zijn synoniemen die "betrekking hebben op één absolute God. Zij zijn ook bedoeld om de aard, de essentie en de volledigheid van de Godheid uit te drukken." (S&H, p. 465).

Geest & werkelijkheid. Omdat Gods wezen geest en verstand is, en omdat alleen die dingen werkelijk zijn die Gods aard weerspiegelen, bestaat materie dus eigenlijk helemaal niet. "Geest is onsterfelijke Waarheid; materie is sterfelijke dwaling. Geest is het werkelijke en het eeuwige; materie is het onwerkelijke en tijdelijke" (S&H, p. 468). Omdat materie dus niet bestaat en de mensheid Gods aard weerspiegelt, bestaat de mensheid dus feitelijk niet uit materie. "Geest is God, en de mens is Zijn evenbeeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet materieel; hij is geestelijk" (S&H, p. 468). Pijn, dood, zonde en ziekte zijn slechts illusies. "De enige realiteit van zonde, ziekte, of dood is het afschuwelijke feit dat onwaarheden voor het menselijke, dwalende geloof echt lijken... Ze zijn niet echt, omdat ze niet van God afkomstig zijn" (S&H, p. 472). "De oorzaak van alle zogenaamde ziekten is mentaal, een menselijke angst, een verkeerd geloof of overtuiging van de noodzaak en de macht van een slechte gezondheid" (S&H, p. 377). Omdat materie, zonde, ziekte, en dood onwerkelijke illusies zijn, zijn mensen hieraan niet onderworpen. "Door ons onsterfelijk Verstand, of Waarheid, kunnen wij alle ziekten vernietigen die voortkomen uit een sterfelijk verstand" (S&H, p. 374).


Christian Scientist - Hoe zit het met de eeuwige redding?
Een Christian Scientist gelooft dat zonde en dood valse ideeën (illusies) zijn. De redding van de mens wordt daarom tot stand gebracht door de overwinning op deze valse overtuigingen en het besef dat mensen bestaan uit een goddelijke geest en gedachten. "Wij erkennen dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden om het vertrouwen in vervoering te brengen om het eeuwige Leven te begrijpen, en zelfs de volledigheid van de Ziel, Geest en de nietigheid van materie" (S&H, p. 497). Maar onze redding is niet het gevolg van een of andere bijzondere wijsheid die in de S&H naar voren wordt gebracht. De Bijbel vertelt ons dat verlossing alleen kan worden ontvangen door onze zonden te belijden en hiervan tot inkeer te komen (werkelijk, geen illusie), en door ons geloof in Jezus Christus te stellen als onze Heer en Redder.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden