Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Theosofische Vereniging


Theosofische Vereniging – Wordt de aarde steeds beter?
Wordt de wereld een steeds betere plaats om in te leven? Volgens de "Theosofische Vereniging" is dat het geval. Zij beweren dat de menselijke evolutie in de laatste 18 miljoen jaar een geleidelijke vooruitgang heeft gebracht en die vooruitgang middels een aangeboren en eeuwige menselijke inspanning zal voortduren, totdat uiteindelijk een perfecte, utopische toestand zal worden bereikt. Maar het blijft een feit dat dit niet de werkelijkheid is. Er bestaat absoluut geen bewijs voor het idee dat de wereld steeds beter wordt. De wereld wordt steeds slechter, precies zoals de Bijbel ons duidelijk heeft geleerd.


Theosofische Vereniging – Wat zij geloven
De Theosofische Vereniging is niets meer dan een hypothetische moderne versie van de Hindoeïstische en Boeddhistische reïncarnatiegedachte, die het volgende stelt: "God en de mens zijn de twee fasen van het eeuwige leven en het bewustzijn waaruit ons universum bestaat..." God wordt als het universum gezien, het "onpersoonlijke Iets". De individuele mens evolueert onophoudelijk zijn Goddelijke eigenschappen en macht. Uiteindelijk wordt hij zo de geïncarneerde personificatie van God.

  • De afwijzing van Christus -Theosofen wijzen op een hoogmoedige manier het soevereine gezag van Christus af. Zij beweren dat de mens zelf God is, via zijn individuele aangeboren en goddelijke inspanning. Verlossing en een Redder zijn dan niet nodig. Geloof is ondergeschikt aan kennis.

  • Zij beweren God te zijn -Theosofen onderwijzen dat mensen, in het stoffelijke lichaam, in het geestelijke lichaam en in het bewustzijn van de ziel, een eeuwig onderdeel van God zijn en dat zij na verloop van tijd compleet in de volledigheid van dat "Iets" worden opgenomen; een volkomen eenheid met het universum en alles wat zich daarbuiten bevindt. De theosofie onderwijst dat mensen God zijn, "een god" in ontwikkeling. De Boeddhist noemt dit "nirwana".

  • Meerdere reïncarnaties, meerdere lichamen, meerdere "vlakken" -Theosofen onderwijzen dat een menselijke ziel elke gereïncarneerde geboorte begint met een lichamelijke "drie-eenheid". Deze "drie-eenheid" bestaat uit een stoffelijk lichaam en twee onzichtbare lichamen (astraal en mentaal). Tijdens yoga of tijdens de slaap verlaten de astrale en mentale lichamen het stoffelijke lichaam. Zij verblijven dan in de astrale wereld, waar zij een diepere kennis verwerven waardoor de mens op zijn evolutie naar perfectie avanceert.

  • De dood en de overbruggingstoestand -Theosofen beweren dat de menselijke ziel tussen elke opeenvolgende reïncarnatie een soort hel ervaart. Deze wordt “Kamaloka” genoemd, een overbruggingstoestand van het bestaan, ergens in de sombere, uiterste duisternis, waarin voor zonden uit het verleden moet worden geleden. Daar wacht hij op een nieuwe reïncarnatie om in een nieuw stoffelijk lichaam op aarde te kunnen leven.

  • Een eindproduct van menselijke evolutie -Theosofen onderwijzen dat de mens een voltooid eindproduct van de menselijke evolutie wordt, na de voltooiing van ten minste zeven reïncarnaties en zeven spirituele domeinen of "vlakken" van verlichting en persoonlijk welslagen. Wanneer zij de eindstreep bereiken, wacht hen een hemelse plaats, "Devachan" genaamd. Daar worden de ziel en het mentale lichaam in de totaliteit van het universum opgenomen, terwijl hun astrale en voormalige stoffelijke lichaam ophouden te bestaan. In essentie worden mensen dan persoonlijk de God van het universum.

  • Incarnatie van theosofen -Wanneer iemand de volkomenheid van God bereikt, incarneert een mens volgens de theosofen zelf als theosoof, een leraar voor de wereld. Deze leraar wordt vervolgens een nieuwe Christus op aarde. Dit impliceert dat zich ten alle tijde ten minste één vleesgeworden God, gekleed in een mensenlichaam, onder de mensen op aarde bevindt.


Theosofische Vereniging - Doelen van de 'algemene broederschap'
Aanhangers van de theosofie geloven dat er een broederschap van geestelijke leraren uit Tibet bestaat die door een hoogste leraar wordt geleid. Leden volgen hun leer en aanbidden hen feitelijk als hogere wezens. Zij geloven dat deze leraren goddelijke eigenschappen en astrale en mentale krachten hebben. De doctrines van de Vereniging zijn complex en suggestief, maar de vereisten voor het lidmaatschap zijn eenvoudig en hebben slechts drie doelen:

  • "Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie, en van de studie van filosofie en wetenschappen.
  • Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren."
De Theosofische Vereniging beweert een broederschap van alle godsdiensten te zijn. Zij erkennen alle godsdienstige, filosofische, wetenschappelijke en milieu-groeperingen als groeperingen die bijdragen aan de goedheid en de vooruitgang van de wereld. Maar ze eisen wel van hun trouwe leden dat ze leren en vooruitgang boeken die uitstijgt boven hun beperkte, aardse primitieve kennis en logica. Zij beweren dat dit alleen bereikt kan worden door middel van een uitgebreide theosofische verlichting en meerdere gereïncarneerde levens waarin geleerd en geoefend wordt.


Theosofische Vereniging - Oorsprong van de theosofie
Hoe onschuldig dit alles ook mag klinken uit de mond van de theosofen, toch is hun hoogste streven de nabootsing van de theologie van een oosterse godsdienst, het denken van het Gnosticisme, en slechts de terminologie van het Christendom.

De theosofie is erg complex en leunt op een ongefundeerde en onbewijsbare theorie, waardoor de volgelingen voortdurend afhankelijk zijn van een selecte groep theosofische leraren, tot het punt van intellectuele gedachtebeheersing en geestelijke gevangenschap.

Het fundament van hun leer vertoont grote overeenkomsten met een 2000 jaar oude ketterij die Gnosticisme wordt genoemd en door de theosofen zeer wordt bewonderd. Het is belangrijk te onthouden dat de Gnostici uit de derde eeuw na Christus valse leraren waren en dat de apostelen van Christus hen onophoudelijk bestreden om te voorkomen dat zij de Kerk zouden beschadigen of opsplitsen. Het Bijbelse boek 1 Johannes en de brief van Paulus aan de Kolossenzen bevatten krachtige waarschuwingen tegen dergelijke valse doctrines.


Leer meer over het Christendom!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden