Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Christadelphians


Christadelphians – Profetieën en pacifisme
De "Christadelphians" zijn een godsdienstige sekte die werd opgericht door Dr. John Thomas, de zoon van een Britse Congregationalistische voorganger. Toen Thomas in 1832 naar de Verenigde Staten emigreerde, kwam het schip in een zware storm terecht. Thomas zwoer dat hij zijn leven zou wijden aan de bestudering van godsdienst als God zijn leven zou sparen. Kort na aankomst in de Verenigde Staten verbond Thomas zich korte tijd aan de "Cambellieten" en deelde hij hun geloof dat Jezus Christus in 1866 naar de aarde zou terugkeren. Maar na de leer van de Cambellieten enige tijd bestudeerd te hebben, ontdekte hij dat hij zich hier toch niet in kon vinden. Hij verliet hij de groep en begon zijn eigen sekte met de naam "Brethren of Christ” (oftewel "Broeders in Christus").

In het midden van de 19e eeuw ontstonden talrijke godsdienstige bewegingen als gevolg van de heersende godsdienstige onrust; het Mormonisme, de Jehovah's Getuigen, Christian Science, de Zevendedagsadventisten en het spiritisme. Elke sekte probeerde de waarheid te ontdekken door middel van een nieuwe openbaring of door sommige waarheden met hun eigen mening te mengen. Aan het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog geloofden Thomas en zijn volgelingen dat deze oorlog het begin was van de "Slag om Armageddon" (Openbaring 16:16). De groep omarmde het pacifisme en weigerde aan de oorlog deel te nemen. Om erkend te worden als een godsdienstige groepering met een vrijstelling van deelname aan de gevechten, hernoemde Thomas zijn volgelingen in 1848 tot “Christadelphians", wat Grieks is voor “Broeders in Christus”. Thomas bezocht Engeland om zijn nieuwe godsdienst te introduceren en ontdekte dat de bodem daar zeer vruchtbaar was voor zijn geloof over profetieën en het naderende koninkrijk. Hij keerde daarna weer naar Amerika terug. Zijn daarop volgende bezoeken aan Engeland om lezingen te houden (in 1862 en 1869) gaven het "Christadelphianisme" in Engeland een stevig fundament. Vanwege zijn inspanningen heeft Engeland het grootste aantal Christadelphians ter wereld (20000).


Christadelphians – Bedrog en ontkenning
Zoals het geval is voor zo veel pseudo-christelijke groeperingen, beweert het Christadelphianisme dat zij de Christelijke leer volgen. Hoewel zij geloven dat er maar één God is, is de leer van de Christadelphians duidelijk onchristelijk (Jakobus 2:19). Een van hun doctrines zegt dat de Bijbel "het foutloze en onfeilbare Woord van God" is, maar toch ontkent het Christadelphianisme:

  • de doctrine van de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest)1 (Matteüs 28:19).
  • het bestaan van Jezus vóór zijn incarnatie2 (Openbaring 1:8).
  • het feit dat Jezus de belichaming van God is3 (Kolossenzen 2:9).
  • de waarheid dat Jezus in onze plaats voor onze zonden is gestorven4 (1 Petrus 2:24).
  • de Persoonlijkheid en de Godheid van de Heilige Geest5 (Johannes 16:13-15).
  • verlossing uit genade door alleen geloof6 (Efeziërs 2:8).
  • de onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van een mens na zijn dood7 (1 Korintiërs 15:42-44).
  • het bestaan van de gevallen engel Lucifer (Satan)8 (Lucas 10:18).
  • het bestaan van de hel en de eeuwige straf9 (Matteüs 25:41, 46).


Christadelphians – Zonde en redding
Hoewel het Christadelphianisme misschien wel een grote hartstocht voor de Schriftteksten lijkt te hebben, bieden de verdraaide Bijbelverklaringen hun leden een hopeloze toekomst. Door te geloven dat Jezus een zondige natuur had10, zien hun volgelingen af van de mogelijkheid om Gods genade en erbarmen via Zijn Zoon te ervaren (2 Korintiërs 5:21, Hebreeën 4:15-16). Door de volgelingen te onderwijzen dat de doop een vereiste is voor hun redding11, ontvangen Christadelphians nooit Gods geschenk van genade door eenvoudig te geloven (Efeziërs 2:8). En, tegengesteld aan de leer van het Christadelphianisme12, zullen mensen die Jezus Christus als hun Redder aanvaarden hun redding nooit verliezen (Romeinen 3:22-26).

Christadelphians zijn oprecht over hun gelooft, maar oprechtheid kan de mens niet met God verbinden. Hoewel dit geloof beweert de herstelde waarheid te zijn, is het afhankelijk van zijn eigen interpretaties (2 Petrus 1:20-21). Alleen het bloed van een Goddelijke, zondeloze Christus kon de volledige prijs voor onze redding betalen en ons voor altijd met God verzoenen (Romeinen 6:23).


Wat zijn religieuze sekten?

Voetnoten:
1 Tennant, Harry. The Christadelphians, What They Believe and Preach (oftewel De Christadelphians, Wat Zij Geloven en Verkondigen), The Christadelphian, Birmingham, England. 1986. pp. 84-87.

2 Idem, pp. 85-86.

3 Jannaway, Frank G. (edited by) Christadelphian Answers (oftewel Christadelphiaanse Antwoorden), The Herald Press, Houston, TX, 1920. p. 22.

4 Idem, p. 25.

5 Tennant., p. 115.

6 Idem, p. 204.

7 Idem, p. 17.

8 Jannaway., p. 100.

9 Tennant., pp.188-189.

10 Jannaway., p. 24.

11 Tennant., pp. 71-72, 207-210.

12 Idem, p. 212.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden