Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Jehovah's Getuigen


Jehovah's Getuigen - De historische achtergrond
De leer van de "Jehovah's Getuigen" werd door Charles Taze Russell opgesteld. Hij was pas 18 jaar oud toen hij een Bijbelstudie begon die zich concentreerde op de wederkomst van Christus en de chronologie van de Bijbel. Als resultaat van zijn studie, die rond 1870 plaatsvond, publiceerde hij talrijke boeken. In dat decennium hield hij ook diverse formele lezingen. In 1879 begon Russell met de publicatie van de "Herald of Christ's Presence" ("De heraut van Christus' aanwezigheid") en "Zion's Watch Tower" ("Sions wachttoren"), die beide maandelijkse publicaties werden. In 1884 werd officieel het Wachttorengenootschap opgericht. Russell trad tot zijn dood in 1916 op als voorzitter van het genootschap. Russell schreef ook een reeks boeken met de titel "Studies in the Scriptures" ("Bestudering van de Schrift"), die de basis werden van de theologie van de Jehovah's Getuigen. Tegenwoordig wordt het Wachttorengenootschap, de "theocratische" organisatie van de Jehovah's Getuigen, door meerdere mannen geleid. De organisatie opereert vanuit Brooklyn, New York.


Jehovah's Getuigen - De theologie
De theologie van de Jehovah's Getuigen kent vele subtiele (en minder subtiele) nuances. De basis van de leer van de Wachttoren is de volgende: God is een enkelvoudig wezen, geen Drie-eenheid. Hij is niet alwetend of alomtegenwoordig (op een bepaald moment verkondigde het genootschap dat God het universum ergens vanuit het sterrenstelsel "Pleiaden" bestuurde. Ze hebben deze leer ondertussen laten varen). Eerst schiep God de aartsengel Michael, via welke Hij later alle "andere dingen" schiep, zoals de aarde, het universum en de hele mensheid. Dit proces vond plaats over een tijdspanne van precies 42.000 jaar. Toen het moment was aangebroken voor de geboorte van een redder, werd Michael een mens, in de gedaante van Jezus Christus. Hij was zondeloos en hield zich aan elke wet van God. Volgens de theologie van de Jehovah's Getuigen werd Jezus op een "folterpaal" ter dood gebracht. Hier droeg Hij de zonden van de hele mensheid (behalve van Adam). Later stond Jezus in geestelijke zin op uit de dood, maar Hij is niet lichamelijk uit de dood opgestaan. Jehovah's Getuigen die trouw zijn aan Gods organisatie op aarde (het Wachttorengenootschap) zullen gered worden van een eeuwige vernietiging. Zij zullen tot in de eeuwigheid leven in het paradijs op aarde. De hemel is een bijzondere plaats die gereserveerd is voor een afzonderlijke groep van 144.000 Jehovah's Getuigen, die door het Wachttorengenootschap als "wedergeboren" worden aangemerkt en jaarlijks mogen deelnemen aan de communie. In het algemeen komen Jehovah's Getuigen vijf keer per week bijeen in bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden zij uit de literatuur van het Wachttorengenootschap onderwezen. Na het materiaal bestudeerde te hebben (een studie die op zijn minst zes maanden in beslag neemt), moeten zij een reeks vragen beantwoorden voor een raad van oudsten. Als zij voor deze proef slagen, worden zij in de organisatie gedoopt. Van de volgelingen wordt dan gevraagd dat zij een bescheiden voorkomen en houding aannemen en om weigeren te stemmen in de verkiezingen, om de nationale vlag te groeten, om in het leger te dienen en om verjaardagen of kerstmis te vieren. Elk lid moet verplicht in het openbaar getuigen om de literatuur van het genootschap te verspreiden en donaties te verzamelen voor het hoofdkwartier van het Wachttorengenootschap in New York. Als een Jehovah's Getuige de organisatie verlaat, dan zal hij op alle mogelijke manieren worden afgestoten. Het Christendom buiten de organisatie is volgens het Wachttorengenootschap "demonisch". Het Christendom wordt als een "afvallige" godsdienst beschouwd, gevuld met voorgangers die antichristen zijn, in kerken die door Satan worden geleid en wereldse regeringen volgen.


Jehovah's Getuigen - De leer van de Wachttoren tegenover de Christelijke leer
De Jehovah's Getuigen en de Christelijke theologie vertonen enkele belangrijke overeenkomsten. In het algemeen onderwijzen zij beide dat God de Schepper is van alle dingen, in tegenstelling tot het idee van een naturalistische evolutie. Zij delen verder het geloof dat Jezus Christus uiteindelijk op aarde zal terugkeren om Satan te vernietigen en Gods eeuwige koninkrijk te vestigen. Maar dit is waar de algemene overeenkomsten ophouden. Er bestaan belangrijke verschillen tussen de leer van de Jehovah's Getuigen en de leer van het evangelische Christendom. Het belangrijkste verschil is de kijk op de Persoon en de natuur van Jezus Christus. De Godheid van Christus is het centrale thema van de hele Bijbel. De Schriftteksten leren ons duidelijk dat Jezus Christus God is. De leer van de Jehovah's Getuigen over Jezus Christus zijn duidelijk in strijd met de leer van de Bijbel. Meerdere passages vertellen ons dat Jezus Christus, die al bestond als God, de menselijke gedaante van een nederige dienaar aannam, zodat Hij aan het kruis in onze plaats kon sterven.

De leer van de Jehovah's Getuigen beschouwt de 66 boeken van "The New World Translation of the Holy Scriptures" (oftewel "De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift", in het kort NWV) als het enige ware en door God ingegeven Woord van God. De NWV wordt geproduceerd en gepubliceerd door een "anoniem" vertalingscomité van het Wachttorengenootschap. De NWV wordt als de beste en de enige vertaling van de Bijbel beschouwd, omdat "de vertalers nauwkeurig vertaalden wat er in de oorspronkelijke Bijbeltalen stond". Daarnaast wordt het "regerend lichaam" van het Wachttorengenootschap beschouwd als Gods enige kanaal voor nauwkeurige Bijbelse interpretatie. Als zodanig vereist de leer van de Jehovah's Getuigen dat mensen "aan Gods kanaal, Zijn organisatie, verbonden zijn" om ware volgelingen van God te zijn. Dit betekent dat er buiten het Wachttorengenootschap geen verlossing bestaat. De Christelijke leer stelt dat de Bijbel inderdaad bestaat uit de 66 boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, en inderdaad het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is. Maar de NWV weerspiegelt alleen maar de theologie van de Jehovah's Getuigen, in het bijzonder hun vooringenomenheid ten opzichte van de Godheid van Jezus Christus en de Christelijke leer van de Drie-eenheid. Johannes 1:1 in de NWV zegt bijvoorbeeld "en het Woord [Jezus] was een god." In alle andere Bijbelvertalingen staat: "en het Woord [Jezus] was God."


Jehovah's Getuigen - De Christelijke reactie
Het Christelijke antwoord op de bewering van de Jehovah's Getuigen dat de NWV de enige ware interpretatie van de Bijbel is, is dat geen enkele geestelijke leider of organisatie een exclusief beheer of bezit van de ware uitlegging van de Bijbel kan opeisen. Met de hulp van de Heilige Geest zijn alle Christenen in staat om de Heilige Bijbel te interpreteren en te begrijpen. Het Christelijke antwoord op de bewering van de Jehovah's Getuigen dat het Wachttorengenootschap de enige weg is naar God en verlossing, is dat alle mensen gered kunnen worden door het gratis geschenk van Jezus Christus als hun Heer en Redden te aanvaarden. Redding kan alleen plaatsvinden "uit genade door het geloof" in Jezus Christus. Goede werken of lidmaatschap van een godsdienstige groepering zijn in geen enkel opzicht vereist voor een eeuwig leven met God.


Bekijk nu het alternatief!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden