Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift


Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - Is deze geloofwaardig?
Jehovah's Getuigen beweren dat de Nieuwe-Wereldvertaling (NWV) van de Bijbel het "werk van bekwame Schriftgeleerden" is. Aan de andere kant stellen zij dat andere Bijbelvertalingen verdorven zijn door godsdienstige tradities met wortels in het heidendom. In werkelijkheid is de NWV het werk van een vertaalcomité dat geen enkele praktische ervaring had met de Bijbelse talen. Hun vooringenomenheid is zo onverholen dat Dr. Bruce Metzger, professor Nieuwtestamentische Studies aan de Universiteit van Princeton de NWV niet alleen een "beangstigende wanvertaling" noemt, maar bovendien "onjuist", "verderfelijk" en "verwerpelijk".


Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - De Godheid van Jezus Christus
Ten eerste vertaalt de NWV de Griekse Schriftteksten verkeerd met de bedoeling om de Godheid van Jezus Christus uit te wissen. De vertaling is volledig in strijd met alle geloofwaardige interpretatiemethoden, wanneer Jezus in Johannes 1 verlaagd wordt van God tot "een god", en wanneer de Schepper van alle dingen in Kolossenzen 1 gereduceerd wordt tot een schepsel dat alle andere dingen schiep. Volgens het vertaalcomité van het Wachttorengenootschap werd Jezus door God geschapen als de aartsengel Michaël, was hij tijdens zijn aardse verblijf slechts menselijk en werd hij na Zijn kruisiging opnieuw geschapen als een geestelijk wezen zonder lichaam.


Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - Het kruis van Jezus
Daarnaast heeft het vertaalcomité getracht de NWV te schikken naar hun eigen godsdienstige tradities door het kruis van Christus te vervangen met een folterpaal. Matteüs 10:38 is bijvoorbeeld als volgt aangepast: "Wie niet zijn folterpaal op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard." In de vertelsels van de Wachttoren is het kruis een heidens symbool dat door een afvallig Christendom werd aangenomen toen Satan bezit nam van de vroege kerk. Jehovah's Getuigen beschouwen het dragen van een kruis als een openlijke vorm van afgoderij. Daarentegen dragen Christenen een kruis als herinnering aan de afgrijselijkste, maar tevens de wonderbaarlijkste en meest bevrijdende handeling in de geschiedenis.


Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - De naam Jehovah
Tenslotte beweert het Wachttorengenootschap dat er met de Christelijke Schriftteksten "geknoeid" is om zo de naam Jehovah uit de tekst te verwijderen. Maar in werkelijkheid kan juist het vertaalcomité van geknoei beschuldigd worden. In meer dan tweehonderd gevallen heeft men de vrijheid genomen om de naam Jehovah in het Nieuwe Testament in te voegen. In passages als Romeinen 10:13 is dit gedaan om de unieke Godheid van Christus te verdoezelen. In andere passages werd dit gedaan onder het voorwendsel dat het heidens zou zijn wanneer God met "Heer" wordt aangeduid in plaats van "Jehovah". Maar ironisch genoeg vervalt het Wachttorengenootschap in "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" zelf in deze "heidense" praktijken door het Griekse woord "kurios" met "Heer" te vertalen, ook in gevallen waar het woord specifiek betrekking heeft op God de Vader.

Om deze en nog vele andere redenen wordt de NWV door de Schriftgeleerden verworpen. Dr. Julius Mantey, schrijver van "A Manual Grammar of the Greek New Testament" (oftewel "Een grammaticale handleiding van het Griekse Nieuwe Testament") noemde de NWV een "schokkende wanvertaling". Dr. William Barclay karakteriseerde de vertalers zelf als "intellectueel oneerlijk".

Openbaring 22:18-19 zegt: "Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. (Zie ook Deuteronomium 4:2)


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden