Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

José Luis de Jesús Miranda


José Luis de Jesús Miranda – De Messias van zes miljoen
José Luis de Jesús Miranda (1946-2013) was een voormalige heroïneverslaafde en dief die geloofde dat hij de levende incarnatie was van "Jezus Christus, de Mens... de wederkomst van Christus". Miranda, die in Puerto Rico werd geboren, beweerde dat hij in 1973 een goddelijk visioen had - een openbarend visioen van een goddelijk wezen. Hij zei dat Hij niet wist waarom God hem had uitgekozen. Miranda geloofde ooit dat hij de reïncarnatie van de apostel Paulus was. Maar twee jaar later verkondigde hij dat hij Jezus Christus was. "God verenigde zich met mij [en]... de opgestane Jezus... drong mij binnen en integreerde zich met mij".

Miranda begon in het midden van de jaren 80 zijn eigen bediening, "Creciendo en Gracia" (oftewel "Groei in genade"), ook wel “Gods heerschappij op aarde” genoemd. Miranda's hoofdkwartier bevond zich in een pakhuis in Miami, Florida. Hij reisde rond met een beveiligingsteam van maar liefst negen bodyguards. Hij beweerde dat zijn volgelingen, voor het merendeel Spaanstalig, verspreid waren over meer dan 20 landen, voornamelijk in Midden- en Zuid-Amerika en in de Verenigde Staten. Zijn volgelingen hadden verschillende namen voor hem, van "apostel" tot "Jezus Christus Mens", en zij geven hem hun volledige spaargeld, auto's, ondernemingen en landgoederen, waaronder ook een huis van een miljoen dollar in een rijke, omheinde woongemeenschap. Zelfs na zijn dood bestaat de organisatie nog. Miranda heeft nu van zijn volgelingen de naam "Melchisedek" gekregen, omdat hij nu de koning van vrede en gerechtigheid zou zijn geworden. Waarom had en heeft deze man, die beweerde de Messias te zijn, zo'n grote aantrekkingskracht?


José Luis de Jesús Miranda – Destructief en gevaarlijk
De boodschap van José Luis de Jesús Miranda’s was eenvoudig: “de vrijheid om in overvloed te genieten”. Hij onderwees de volgende zaken:

  • dat de duivel, de hel en zonden niet bestaan,
  • dat bidden tijdverspilling is, en
  • dat de Tien Geboden (morele of ethische richtlijnen) irrelevant zijn.
Zijn volgelingen geloofden (en sommigen geloven dat nog steeds) dat zij Gods uitverkoren volk zijn, voorbestemd om verlost te worden, ongeacht wat zij hier op aarde doen. Daarom wordt de leer van alle andere godsdiensten afgewezen. Zij geloofden dat alle andere godsdiensten vals zijn en vernietigd moeten worden. Miranda schatte zichzelf hoger in dan Jezus van Nazaret. Zijn antwoorden in interviews waren ontstellend: "Ik ben groter dan Hem... Ik onderwijs beter Hem... ik zal niet sterven. Zelfs als je mij zou proberen om het leven te brengen! Ik zal de president van de grootste regering zijn die deze aarde ooit heeft gezien. Ik zal de hele wereld veranderen.”

Voor de autoriteiten waren deze uitspraken beangstigend en verontrustend. Daniel Alvarez studeerde theologie aan Harvard Divinity School en werkt nu als godsdienstprofessor voor de Internationale Universiteit van Florida. Alvarez ziet "Creciendo en Gracia" als een organisatie die alle kenmerken van een destructieve sekte heeft, waarbij Miranda zelf in het klassieke beeld paste dat we kennen van sekteleiders die een volledige onderwerping van hun volgelingen eisen. Rick Ross (van het Rick A. Ross Institute in New Jersey) is een expert op het gebied van sekten en beweert eveneens dat "Groeien in genade" voldoet aan het basisprofiel van een gevaarlijke sekte die welig tiert door zijn leden te overreden (hersenspoelen) en hen uiteindelijk uit te buiten.


José Luis de Jesús Miranda – Bedrieger of verlosser?
José Luis de Jesús Miranda was niet Jezus Christus, de Zoon van God. Christus betekent “de gezalfde”: geheiligd en apart gezet.

  • In tegenstelling tot Miranda wist Jezus Christus wat het doel van Zijn incarnatie was (Kolossenzen 1:19-22).
  • Christus erkende nederig dat God de Vader groter was dan Hijzelf (Johannes 5:19; 14:28).
  • Jezus Christus geloofde vurig in de kracht van gebeden, vooral voor anderen (Johannes 17), en in gehoorzaamheid aan God de Vader (Hebreeën 5:7-8).
  • Jezus Christus is de exacte voorstelling van de Eeuwige God, maar Hij koos ervoor om Zijn Goddelijke aard af te leggen; Hij werd een menselijk offer om voor onze zonden te sterven (Hebreeën 1:3; 2:14-15).
  • De verheerlijking van God was het doel van het onderwijs van Jezus (Johannes 7:16-18).
De Bijbel waarschuwt ons vaak voor valse onderwijzers, mensen die ons bedriegen (Matteüs 24:4-5, Kolossenzen 2:8, 1 Timoteüs 4:1-2, 2 Timoteüs 4:3-4, 2 Petrus 2:1-3). De Schriftteksten vertellen ons ook over de wederkomst van Jezus Christus, wanneer alle gelovigen voor de eeuwigheid met God herenigd zullen worden (Matteüs 16:27, 1 Tessalonicenzen 4:16-18,Openbaring 1:7-8). Laat je niet bedriegen. De Goddelijke aard van Jezus Christus is onveranderlijk. “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid! Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden." (Hebreeën 13:8-9)


Leer over de echte Jezus Christus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden