Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Vrijmetselarij


Vrijmetselarij - Een beknopte achtergrond
De "Vrijmetselarij" is gewikkeld in meerdere lagen die bestaan uit geheimen, legendes en misverstanden. Door de decennia heen is deze "sociale" organisatie vaak als een Christelijk broederschap gezien. Anderen beschouwen de vrijmetselaars als een broederschap van het occultisme. De vrijmetselarij is vaak het doelwit van samenzweringstheorieën, die beweren dat de vrijmetselaars verantwoordelijk zijn voor hele politieke, financiële en culturele bewegingen over de hele wereld. Voor het doel van deze website zullen we onze discussie beperken tot de geschiedenis, de traditie en de legende, en ons concentreren op de positie die de "leer" van de Vrijmetselarij van vandaag inneemt - hoewel de "basisprincipes" in diverse onderdelen van de "Orde" zelfs al verborgen kunnen zijn of verkeerd begrepen kunnen worden.


Vrijmetselarij - De basisprincipes
Voor de Vrijmetselarij worden verschillende benamingen gebruikt. Enkele van deze namen zijn: de Broederschap, het Ambacht, de Orde en de Loge. Vrijmetselaars onderscheiden zich in verschillende klassen: de leerling-metselaar, de gezel-metselaar en de meester-metselaar. Binnen deze drie klassen bestaan 33 gradaties, waarbinnen een vrijmetselaar kan groeien wat betreft zijn begrip en kennis van de gewoonten van het Broederschap. Verschillende seinen, tekens en geheimen worden aan de vrijmetselaar onthuld wanneer hij promoveert naar hogere niveaus. Een van de meest bekende symbolen voor de Vrijmetselarij is de letter "G". Afhankelijk van de gebruikte interpretatie, kan dit symbool staan voor geometrie, God of gnosis. Christenen binnen de Orde interpreteren dit symbool traditioneel als God, terwijl het volgens anderen binnen de Orde betrekking heeft op kennis of gnosis.

Er bestaat een grote mate van geheimhouding in de Vrijmetselarij. Vanaf het begin wordt de leerling-metselaar in het duister gehouden met betrekking tot de volledige betekenis van de symbolen en de ceremonies van de Vrijmetselarij. Een lid van de Loge ontvangt alleen verdere kennis en informatie wanneer hij opklimt binnen de verschillende gradaties van de hiërarchie. Elke vrijmetselaar moet een reeks geloften afleggen, waarin hij zweert de geheimen van het Broederschap te bewaren terwijl hij ze leert. Hij stemt ook in met zware straffen als hij ze ooit zal onthullen. "Vrijmetselaars worden vooral de Zonen van het Licht genoemd, omdat zij in het bezit zijn van de ware betekenis van het symbool. Er wordt gesteld dat de oningewijden die deze kennis niet hebben ontvangen zich in de duisternis bevinden." (Albert Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, 1946). Terwijl de Vrijmetselaar zich door de verschillende gradaties van de Loge omhoog werkt, ontvangt hij het ware licht en wordt hij als "verheven" beschouwd boven mensen aan wie de mysteries van de Vrijmetselarij niet zijn geopenbaard.


Vrijmetselarij - Is het een godsdienst?
De officiële positie van de Vrijmetselarij is dat Vrijmetselarij geen godsdienst is. "Vrijmetselaars die het als zodanig behandelen hebben het bij het verkeerde eind. De Vrijmetselarij moedigt zijn leden sterk aan om lid te zijn van een gevestigde godsdienst, hoewel dit geen vereiste voor het lidmaatschap is (alleen dat een kandidaat het geloof in een Opperwezen uitspreekt). De Vrijmetselarij is een broederschap die moraliteit en liefdadigheid en filosofische studies aanmoedigt. De Vrijmetselarij kent geen geestelijkheid en geen sacramenten, en belooft aan zijn leden geen verlossing." (Roger Firestone, Difficult Questions About Freemasonry, oftewel "Moeilijke vragen over de Vrijmetselarij", 2002)

Maar een diepere bestudering van de Vrijmetselarij onthult een basistheologie die de grondslag vormt voor alles binnen de Orde. Deze theologie luidt als volgt: er is een Opperbouwmeester die het universum heeft geschapen, die een morele wet heeft ingesteld en geopenbaard, en aan wie wij in een leven na dit leven verantwoording moeten afleggen. Vrijmetselaars beweren dat de vijf hoofdpunten van deze theologie - die door al het materiaal, de lezingen en het "hulpmateriaal" van de Vrijmetselarij worden ondersteund - op geen enkele wijze conflicteren met de belangrijke godsdiensten in de Westerse wereld. Daarom worden alle godsdiensten uitgenodigd om aan de Broederschap deel te nemen en daarom wordt de Vrijmetselarij zelf niet als een "religieuze" organisatie gezien. "De ware Vrijmetselaar is niet gebonden aan een levensbeschouwing. Hij realiseert zich door de goddelijke verlichting van zijn loge dat zijn godsdienst als vrijmetselaar universeel moet zijn: Christus, Boeddha, of Mohammed, de naam stelt weinig voor, want hij herkent alleen het licht en niet de drager." (Manly Hall, The Lost Keys of Freemasonry, oftewel "De verloren sleutels van de vrijmetselarij", 1976)

Veel Schriftgeleerden noemen de Vrijmetselarij de "vereniger" van alle godsdiensten. "Het is de universele, eeuwige, onveranderlijke godsdienst, die God in het hart van de universele mensheid heeft ingeplant." (Albert Pike, Morals and Dogma, 1950) "Elke Vrijmetselaarsloge is een religieuze tempel en zijn leer is een godsdienstige les." (Pike) "Vrijmetselarij is alles wat ons nog resteert van de eerste wereldgodsdienst" die in de oudheid zou hebben gebloeid. "Het was de eerste verenigde wereldgodsdienst. Vandaag de dag werken wij opnieuw aan een universele wereldgodsdienst." (Foster Bailey, "The Spirit of Masonry", oftewel "De geest van de vrijmetselarij", 1979).


Read Vrijmetselarij Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden