Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Science of the Mind


Science of Mind - Wat is dat?
"Science of Mind" (in Nederlands: "Wetenschap van het verstand") beweert de "kerk van de religieuze wetenschap" te zijn. Wat onderwijst deze "kerk"?

 • De beweging onderwijst een soort "wetenschap van het verstand" die een mens zou kunnen helpen genezen van angst, bijgeloof en schuld- en minderwaardigheidsgevoelens.
 • Deze onderwijst hoe een individu zich kan scherpstellen op de kern van wie hij nu is en zijn volkomenheid als een realiteit kan bereiken.
 • De beweging onderwijst een mens hoe te denken, niet wat te denken. De mens schept zijn eigen ervaring en leert God zo kennen zoals Hij is.


Science of Mind - Wat geloven zij?

 • De Bijbel: Science of Mind leraren gebruiken de Bijbel, maar beweren tegelijkertijd dat de Bijbel niet letterlijk Gods Woord is. Omdat God het Woord via mensen heeft geschreven, geloven zij dat je eerst de mens moet begrijpen om het Boek te kunnen begrijpen. Zij geloven dat de Bijbel door Joodse mensen voor hun eigen ras werd geschreven. Daarom moet het idioom en de psychologie begrepen worden van de mensen die het boek schreven. Ze onderwijzen dat de Bijbel met een open geest moet worden gelezen. Zij zoeken naar een diepere betekenis in de verhalen, metaforen en gelijkenissen.

 • De duivel: De Science of Mind kerk ontkent de realiteit van de duivel omdat zij geen macht erkennen die God tegenwerkt. De enige duivel die zij erkennen is het gevolg van mensen die hun macht misbruiken: negatieve gedachten die negatieve gevolgen hebben. Wanneer zij het woord "devil" (Engels voor "duivel") in de Bijbel lezen, laten ze de "d" weg zodat "evil" (Engels voor "kwaad") overblijft. De ziel ervaart kwaad op zijn weg naar de volbrenging van de werkelijkheid.

 • Hemel en hel: Science of Mind ontkent dat de hemel en de hel werkelijke plaatsen zijn. Zij onderwijzen dat het hemelse koninkrijk zich binnen in de mens bevindt en volledig ervaren kan worden wanneer iemand zich verbindt en verenigt met de aanwezigheid van God in de kern van zijn wezen. Op eenzelfde manier geloven zij dat de hel een gebrekkig bewustzijn is van Gods aanwezigheid in ons innerlijk. De hel is een geloof in een dualiteit, een besef dat de mens van God is afgezonderd. Wanneer mensen met helse gedachten zijn gevuld, leven zij elke dag in een hel.

 • Zonde: De Science of Mind kerk gelooft niet in de zonde. Mensen zondigen niet; zij maken fouten. Fouten resulteren niet in een straf van God, maar hebben gevolgen voor je leven. Wanneer fouten worden gecorrigeerd, vergeeft een individu hiermee zijn eigen zonden. Zij wijzen God als Rechter af. In plaats daarvan onderwijzen zij dat God ons toestaat dat wij de gevolgen van onze fouten onder ogen zien middels de wet van oorzaak en gevolg. Elke oorzaak heeft een gevolg en door middel van ons denken en onze diepste geloofsovertuigingen worden wij altijd een oorzaak voor onze gevolgen. Het bewuste verstand is het beginpunt van die oorzaak en het gevolg of resultaat komt tot uitdrukking in onze stoffelijke. Wanneer wij ons van dit proces bewust worden, ontdekken we dat wij de gevolgen (onze levens) kunnen veranderen, als wij de oorzaak (ons denken) veranderen.

 • Jezus: Hoewel de Science of Mind kerk Jezus als de Zoon van God beschouwt, geloven zij niet dat Hij onze Heer en Redder is. De leer van Christus wordt zeer gewaardeerd, maar Hij is niets meer dan een leraar.


Science of Mind - Klopt dit?
De "kerk van de religieuze wetenschap" en de leer van Science of Mind gelooft dat onze levenservaringen veranderd kunnen wanneer een mens geleerd wordt hoe te denken, in plaats van wat te denken. Door middel van een hoger bewustzijn van hun eigen denken wordt God voor hen alles wat Hij werkelijk is. Volgens Science of Mind is dit Gods geschenk aan de mensheid.

Een groot aantal doctrines van de Science of Mind kerk staat lijnrecht tegenover de leer van de Bijbel.

  Science of Mind onderwijst dat de Bijbel niet het letterlijke Woord van God is. Het bewijs spreekt dat tegen. Een van de krachtigste bewijsstukken voor de waarheid van de Schriftteksten is de vervulling van profetie. In Daniël 9:24-27 voorspelt Daniël het exacte moment van de offerdood van Jezus. Talrijke profetieën gaan over individuele volken en steden, en daarnaast werden 300 profetieën door Christus Zelf tijdens Zijn eerste komst vervuld. Deze uitzonderlijke, vervulde profetieën leveren bewijs voor de authenticiteit van de Bijbel. Alleen God kan hiervan de bron zijn.

  Science of Mind onderwijst dat Jezus niet Heer en Redder is, maar slechts een leraar. Maar de Bijbel zegt in Titus 2:13-14 duidelijk dat Jezus de Redder van de wereld is: "In afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen”. Je kan hem niet zomaar afdoen als een goed moreel leraar. Dat is geen geldige optie.

  Science of Mind onderwijst dat de duivel niet bestaat. Weer worden zij door de Bijbel op de vingers getikt. De Bijbel legt uit dat er een kwade kracht in de wereld bestaat met de naam Satan. De Evangelies, de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, bevestigen het bestaan van de duivel en zijn demonische metgezellen. Vlak voor het begin van de openbare bediening van Jezus, probeerde Satan Hem van Zijn Goddelijke doel af te leiden (Matteüs 4:1-11 en Lucas 4:1-13). De apostel Petrus waarschuwt ons dat we op onze hoede moeten zijn voor deze machtige, kwaadaardige geest: "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Petrus 5:8)

  Science of Mind onderwijst dat de hemel geen echte plaats is, maar de Bijbel verzekert Christenen duidelijk dat er een thuis in de hemel is: "Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt” (Hebreeën 11:16). “Toen zag ik [Johannes] de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan” (Openbaring 21:2). “HEER, mijn God... aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats” (1 Koningen 8:28-30; zie ook de beschrijving van de hemel in Openbaring 21:14-20).

  Science of Mind onderwijst dat de hel geen echte plaats is. Johannes, een ooggetuige, beschrijft in Openbaring 20:10 voor ons de "poel van vuur" waar mensen "dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid". Openbaring 19:20 beschrijft de poel van vuur als een plaats "met brandende zwavel".

  Science of Mind onderwijst dat "zonde" slechts een fout of vergissing is. Zij onderwijzen dat dergelijke fouten slechts gevolgen op aarde hebben, maar dat er geen oordeel zal plaatsvinden. Aan de andere kant beschrijft de Bijbel de zonde als een gedachte of handeling waarmee Gods wet wordt overtreden. "Zondigen is Gods wet overtreden" (1 Johannes 3:4). Zonde is de ondergang voor elk mens, beginnend bij de eerste. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God toen zij van de boom van de kennis van goed en kwaad aten. Alleen Gods genadige geschenk, de Redder Jezus Christus, kan de mensheid bevrijden van een eeuwige afzondering en vernietiging. Jezus Zelf onderwees over de werkelijkheid van het oordeel over de zonde: "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: 'Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.' En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht!" (Matteüs 5:21-22). Wie durft de woorden van Christus te ontkennen?


Leer de waarheid over Jezus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden