Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Meher Baba


Wie is Meher Baba?
Meher Baba, zoals hij over de hele wereld bekend stond, werd op 25 februari 1894 in een Perzisch gezin geboren als Merwan Sceriar Irani. Hij werd door zijn ouders grootgebracht met het Zoroastrische geloof. Op de universiteit ontmoette Meher Baba de eerste van zijn eerste vijf spirituele “Volmaakte Meesters”. Een van deze meesters was Hazrat Babajan. Deze meesters zouden hem beïnvloeden en hem tot de realisatie van zijn ware bestemming leiden.

Babajan was een oude Mohammedaanse vrouw. Men geloofde dat zij de toekomst kon voorspellen en daarom in staat zou zijn om de volgende directe nakomeling van God in menselijke gedaante aan te kondigen, aan het begin van elk "Avatarisch Tijdperk". Men zegt dat Meher zich volledig bewust werd van zijn ware geestelijke doel als de "Avatar" (of "God in menselijke gedaante") toen hij Babajan ontmoette en zij hem op het voorhoofd kuste. De andere vier “Volmaakte Meesters” hielpen Meher Baba om zijn gedachten bij het aardse en stoffelijke te kunnen houden, terwijl hij zijn eenheid met God behield.


Wat wordt door Meher Baba onderwezen?
Meher Baba’s leer voor zijn volgelingen ("mandali") en anderen is gebaseerd op de volgende zaken:

  • Concentratie op Gods liefde
  • Morele discipline
  • Spiritueel begrip
  • Onzelfzuchtige dienst
  • Evenwicht tussen natuurlijk en eerlijk gedrag
  • Naast hard werk en discipline werd er in aanwezigheid van Meher ook tijd uitgetrokken voor spellen, ontspanning en geluk
Meher Baba schiep zijn eigen gemeenschap met de naam Meherabad. Binnen deze kunstmatige samenleving werden op heel willekeurige wijze allerlei sociale programma's geschapen en weer afgeschaft. Dat leidde zelfs onder zijn eigen mandali tot ongeloof en twijfel. Wanneer men hem vragen stelde over zijn handelingen, antwoordde hij dat zij die niet hoefden te begrijpen. Het enige wat ze hoefden te weten was dat zijn daden uiteindelijk voor het goed van de mensheid zouden zijn.


Meher Baba verkondigt dat hijzelf de Christus is
Meher Baba werd vervolgens een rondreizende leraar en communiceerde alleen nog maar met zijn mandali, en wil via handgebaren. Op deze reizen gebeurden de volgende dingen:

  • Meher Baba was betrokken bij twee zware auto-ongelukken, die door Meher zelf werden gezien als het equivalent van de kruisiging en het vergoten bloed van Christus. Hij beweerde dat hij zijn eigen sterfelijke lichaam had opgeofferd om de wereld te verenigen.
  • Hij verklaarde dat hij "De Oude" was; de God van dit tijdperk. Hij kwam niet om iets te geven, maar om de smarten van de mensheid weg te nemen en om de mensheid een bewustwording te geven van hun werkelijke identiteit als God.


Wat heeft de Bijbel over Meher Baba te zeggen?
Laten we, nu we het leven en het sektarische geloof van Meher Baba en zijn mandalihebben bekeken, eens kijken naar de waarheid over God en het Christendom vergeleken met de leer van Meher Baba. Meher Baba was niet “De Oude”, de “Avatar van het Tijdperk” of Gods directe nakomeling in mensenvorm. Gods enige directe nakomeling door wie wij allemaal worden gered is Jezus Christus. De Bijbel zegt dat er geen anderen zijn die ons kunnen redden en geen andere goden die ons leven kunnen schenken. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’.” (Johannes 14:6)

Omdat Jezus de enige Zoon van God en Zijn enige directe nakomeling is, zijn Meher Baba en alle andere "Avatars" leugenaars. Matteüs 24:24 stelt: “Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.”

"Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld." (Handelingen 2:36)

In tegenstelling tot Meher Baba, die slechts een mens was en stierf, worden Christenen niet geleid door een wereldleider. In plaats daarvan is Jezus Christus uit de dood opgestaan en naar de hemel opgestegen. Hij leeft in alle mensen die Hem vragen om hun zonden te vergeven en Hem door de Heilige Geest als hun Redder aanvaarden. “Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.” (Romeinen 8:9)

De Bijbel vertelt ons duidelijk, voor eens en altijd, over Gods liefde met de volgende woorden: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Omdat wij mensen zijn, waren wij ooit zondaars. Maar wanneer wij Jezus Christus in onze harten aanvaarden en met onze mond belijden dat Hij onze Heer en Redder is, dan zullen we na onze dood voor altijd met Hem in de hemel leven. We kunnen niet van deze wereld zijn en net als Meher Baba beweren dat we God zijn. Er bestaat maar één God: God de Vader in de hemel. Ben jij bereid om vandaag het leven te aanvaarden en Jezus Christus te volgen, in plaats van een ander mens die beweert God te zijn?


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden